Grote voorlichtingscampagne voor AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ om AVG bekender te maken. AVG is de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei van toepassing is. Deze wet geldt voor iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt. Dat zijn dus bijna alle bedrijven, groot of klein. Bovendien geldt dit ook voor overheidsinstanties, stichtingen, verenigingen en kleine zelfstandigen.

Gevolgen voor bedrijven

De AP waarschuwt: “Besef dat het tijd en capaciteit kost om u voor te bereiden op de nieuwe Europese privacyregels. De AVG brengt nieuwe verplichtingen voor organisaties met zich mee die waarschijnlijk veel impact hebben op de manier waarop u nu persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld op de inrichting van uw werkprocessen en online beveiligingssystemen”. 

Digitale regelhulp

Met de campagne biedt de AP organisaties praktische hulp om te voldoen aan hun nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei. Op hulpbijprivacy.nl, de campagnewebsite van de AP, worden ook andere hulpmiddelen aangeboden en staat de informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet overzichtelijk op een rij.

AVG-coach ExpertPlus

De “regelhulp” is een mooie checklist om na te gaan of alles op orde is. Het blijft echter een algemene scan. ExpertPlus kan meer in detail treden. En wij helpen bij het invoeren van verbeteringen.  EP komt graag langs om de gevolgen van de AVG voor uw organisatie toe te lichten. Verder kunnen wij u helpen om de bewustwording bij uw medewerkers en uw klanten te vergroten. 

Rechten en plichten AVG

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere aanbieder. Als mensen er niet uit komen met de organisatie, kunnen ze vanaf 25 mei een klacht indienen bij de AP.

Bedrijven en overheden zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Zij hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.